AURA GOLF RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Aura Golf ry, ruotsiksi Aura Golf rf ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää harrastus- ja kilpailutoimintaa, harjoituksia, kokouksia ja juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia, ylläpitää golfkenttää/kenttiä tätä tarkoitusta varten, omistaa toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä kirjallisen anomuksen perusteella hyvämaineisen henkilön, jonka voidaan lisäksi katsoa hyväksyvän yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot.

Yhdistyksen hallitus käsittelee anomuksen ja asettaa hyväksymiskelpoiset henkilöt hakemusten saapumisjärjestyksen mukaiseen listaan eriteltynä perhe-, aikuis-, nuoriso- ja juniorijäseniin. Uusia jäseniä otetaan saapumisjärjestyksessä kustakin jonosta hallituksen kulloinkin päättämä lukumäärä. Hallitus voi painavasta syystä hyväksyä jonojen ulkopuolelta henkilön, jolla on yhdistykselle merkittävää taloudellista, yhteiskunnallista tai urheilullista merkitystä.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi pääsee myös yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa ja jonka hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella kannattavaksi jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenet ovat aktiivijäseniä tai passiivijäseniä. Aktiivijäsenet ovat joko aikuis-, nuoriso- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsen siirtyy suostumuksellaan nuorisojäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 18 vuotta, ja nuorisojäsen siirtyy suostumuksellaan aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 27 vuotta. Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa, sekä kunniapuheenjohtajaksi samoin perustein yhdistyksen puheenjohtajana toimineen henkilön. Jos aktiivijäsen tahtoo painavan syyn vuoksi siirtyä passiivijäseneksi, tulee hänen maaliskuun loppuun mennessä tehdä tästä kirjallinen ilmoitus yhdistykselle. Passiivijäseneksi siirtynyt jäsen on oikeutettu pääsemään takaisin aktiivijäseneksi ilman liittymismaksua siitä kirjallisesti yhdistykselle ilmoitettuaan ja passiivijäsenelle kuuluvat velvollisuudet asianmukaisesti täytettyään. Siirtyminen aktiivijäseneksi tapahtuu välittömästi ilmoituksen saavuttua yhdistykselle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Liittymällä yhdistykseen ja olemalla yhdistyksen jäsen katsotaan jäsenen samalla hyväksyvän yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot sekä Suomen Golfliitto ry:n säännöt ja niiden perusteella määritellyt golfin eettiset arvot.

Yhdistyksen hallitus tai Suomen Golfliitto ry. voivat päättää ja kohdistaa kurinpitotoimia Suomen Golfliitto ry:n säännöissä, niiden nojalla annetuissa määräyksissä, yhdistyksen säännöissä taikka yhdistyksen hallituksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä mainitulla tavalla, jos jäsen on menetellyt edellä mainituissa säännöissä tai määräyksissä taikka yhdistyksen tai golfin eettisten arvojen periaatteiden vastaisesti. Kurinpitotoimet voivat olla huomautus, varoitus taikka kilpailukohtainen, määräaikainen tai väliaikainen kilpailu-, peli- tai toimitsijakielto taikka jäsenen erottaminen.

4 § Jäsenen erottaminen
Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen yleisessä kokouksessa tekemiä päätöksiä tai jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Jäsenen, joka saamastaan kehotuksesta huolimatta ei ole suorittanut yhdistykselle huhtikuun loppuun mennessä saman kalenterivuoden maksuvelvoitteita, voi hallitus katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Erottamispäätöksen tekee hallitus kokouksessaan, jossa on läsnä vähintään puheenjohtaja, kapteeni ja viisi (5) jäsentä. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5 § Jäsenen liittymis-, kausi- ja jäsenmaksut
Jäsenet suorittavat yhdistykselle varsinaisen kokouksen vahvistaman kertakaikkisen liittymismaksun sekä kalenterivuosittain kausi- ja jäsenmaksun. Myöhästyneelle maksulle on suoritettava varsinaisen kokouksen vahvistama viivästysmaksu. Jäsenet voidaan maksujen ja pelioikeuden perusteella jakaa erilaisiin ryhmiin. Uusi jäsen maksaa liittymismaksun sen jäsenryhmän mukaan, johon hänet on hyväksytty jäseneksi. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista yhdistyksen maksuista. Liittymismaksu tai hallituksen vahvistama määräosa on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun yhdistys on lähettänyt maksuveloituksen. Aktiivijäsen maksaa yhdistykselle kausi- ja jäsenmaksun ja passiivijäsen jäsenmaksun kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokous voi päättää, että jäsenmaksu kokonaisuudessaan ja osa kausimaksusta on maksettava jo tätä ennen. Aktiivijäseneksi hyväksytty tai siirtynyt jäsen maksaa hyväksymis- tai siirtymisvuodelta täyden kausi- ja jäsenmaksun, jos hyväksyminen tai siirtyminen on tapahtunut ennen kesäkuun loppua. Jos hyväksyminen tai siirtyminen on tapahtunut tämän jälkeen, vahvistaa hallitus, miten suuri osa kausimaksusta jäsenen on maksettava. Passiivijäseneksi hyväksytty tai siirtynyt jäsen maksaa hyväksymis- tai siirtymisvuodelta täyden jäsenmaksun.

6 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen lainmukaiseen hallitukseen valitsee varsinainen kokous puheenjohtajan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan sekä kymmenen (10) muuta jäsentä, jotka vastaavat seuraavien asioiden hoidosta ja toiminnoista ja joilta edellytetään kyseessä olevien asioiden erityistä tuntemusta;
hallituksen jäsen (kapteeni)
hallituksen jäsen (talousasiat)
hallituksen jäsen (klubinhoitoasiat)
hallituksen jäsen (kentänhoitoasiat)
hallituksen jäsen (kilpailu- ja tasoitusasiat)
hallituksen jäsen (markkinointi- ja PR-asiat)
hallituksen jäsen (valmennus- ja junioritoiminta-asiat)
hallituksen jäsen (kiinteistö- ja rakennustoiminta-asiat)
hallituksen jäsen (naistoimikunta-asiat)
hallituksen jäsen (senioritoiminta- ja kuntogolfasiat)
Hallituksen jäsenet valitaan kukin kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain aina kolme (3), kolme (3) ja neljä (4) jäsentä on erovuorossa tässä järjestyksessä. Valinnassa on huomioitava, että puheenjohtaja, talousasioista vastaava hallituksen jäsen ja kentänhoitoasioista vastaava hallituksen jäsen valitaan eri kolmivuotiskausiksi.

Hallitus vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäisen työnjaon ja valitsee tarvittavat toimikunnat, joissa puheenjohtajana on hallituksen jäsen tai hallituksen nimeämä yhdistyksen jäsen.

Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin.

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

7 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä tekee siitä ehdotuksen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) sen jäsenistä ottaa osaa päätöksentekoon. Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

8 § Tilien ja hallinnon tarkastus
Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa hallitukselle ennen helmikuussa pidettävää yhdistyksen varsinaista kokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään yksi (1) helmikuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

10 § Kutsu kokoukseen
Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on postitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai julkaistava Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser – lehdissä tai yhdistyksen ilmoitustaululla varsinaisena pelikautena vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu on lisäksi julkaistava yhdistyksen internetsivuilla kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

11 § Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus.

Tämän lisäksi varsinaisessa kokouksessa on:

 1. esitettävä hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
 2. päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 3. valittava hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi;
 4. valittava jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle 6 §:ssä mainituin edellytyksin;
 5. valittava kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
 6. vahvistettava kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen perustuva talousarvio;
 7. vahvistettava kuluvan vuoden liittymis-, kausi- ja jäsenmaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta huomioon ottaen sääntöjen 5 §:n määräykset ja myöhästyneelle maksulle suoritettava viivästysmaksun suuruus;
 8. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys ennen tammikuun 15. päivää kuluvaa vuotta;
 9. päätetään kokous.

12 § Äänivalta kokouksessa
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin hänelle sääntöjen mukaisesti määrätyt maksuvelvoitteensa suorittaneella 15 vuotta täyttäneellä läsnä olevalla jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen kannattavalla jäsenellä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa kokouksessa.

13 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen, toiminnanjohtajan tai sihteerin kanssa.

14 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

15 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

16 § Erilaisia säännöksiä
Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

17 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.