YHTEENVETO KENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESTA SEKÄ KUSTANNUSARVIOSTA

Taustaa

Vuoden 2020 vuosikokouksessa jäsenistölle esiteltiin strategia 2025, jossa Aura Golfin visioksi määriteltiin kunnianhimoinen ”Golfkenttämme on yksi Suomen kauneimmista ja laatutasoltaan parhaimmista.” Yleisluontoisen strategian koostaminen perustui vuonna 2019 tehtyyn jäsenkyselyyn, jonka vastausten mukaan tärkein yksittäinen asia seuraavalla viisivuotiskaudella tulisi olla ”Kentän kehittäminen ja uudistaminen, estealueita ja viheriöalueita uudistamalla”. Kentällä on tehty viheriöuudistuksia sekä lukuisia muita toimenpiteitä pääasiassa omin voimin, mutta tämän projektin kohdalla oli alusta lähtien selvää, että suunnittelutyö annetaan ulkopuoliselle ammattilaiselle. Suunnittelijan valinta kohdistui Tilander Golf Designiin.

Projektin tavoitteet sekä kentän kehittämissuunnitelma on esitelty väyläkohtaisessa kuvauksessa Viheriö-lehden numerossa 3/2022 sekä aikataulujen ja muiden yksityiskohtien osalta myös Viheriö-lehdessä 1/2023. Lisäksi jäsenistölle on lähetetty aineisto tutustumista varten uutiskirjeenä marraskuun lopussa 2022. Jäsenistölle järjestettiin myös Webinaari-tyyppinen infotilaisuus 1.2.2023, jossa kenttäarkkitehti Lassi-Pekka Tilander esitteli väylien 6-11 alueen kehittämissuunnitelman ja yhdistyksen johto esitteli alustavan kustannusarvion, hankkeen rahoitusmallin sekä arvioidut vaikutukset pelaamiseen. Tilaisuuden lopuksi vastattiin jäsenistön esittämiin kysymyksiin.

Korjausohjelma

Syksyn korjaustyöt
Tavoitteena on saada urakka käynnistettyä syyskuun 2023 alussa. Urakan työjärjestys vahvistetaan myöhemmin, mutta alustavan suunnitelman mukaan työt aloitetaan 6.väylän viheriöalueesta ja kastelujärjestelmän uusimisella Huiskalan alueella. Samoin syksyn töihin kuuluu bunkkereiden kaivuu ja muotoilu sekä hiekkojen ja massojen ajaminen kohteeseen.

Syyskuussa kenttää tullaan Huiskalan väylien osalta sulkemaan ja aikataulu tämän osalta täsmentyy myöhemmin. Käytössä on joka tapauksessa vähintään 12 väylää kauden loppuun asti.

Talven korjaustyöt
Talven aikana toteutetaan vesiesteiden kaivuu ja massojen levitys harjoitusalueen pohjaksi sekä mahdollisesti 7.väylän sivuvesiesteen täyttämiseksi enintään mereen johtavaan uomaan asti. Vesiesteiden laajennusta varten alueella on tehty tarvittavat maaperätutkimukset ja näistä saatujen tietojen perusteella vesiesteiden laajentaminen on teknisesti mahdollista.

Kevään korjaustyöt
Keväällä tehdään urakkaan liittyvät viimeistelytyöt. Väylät 6-11 tullaan ottamaan käyttöön heti kun on mahdollista ja tämä tarkentuu vasta keväällä 2024. Alkuvaiheessa urakan alaisella alueella tullaan varmasti merkitsemään useita alueita korjauksenalaiseksi, mutta pelitoiminta pyritään aloittamaan mahdollisimman pikaisesti.

Lupa-asiat

Hanke edellyttää maisematyölupaa sekä ympäristönsuojelun osalta myös Natura-esiarviota. Kaavoitusviranomaisella ei ole hankkeeseen huomautettavaa. Aura Golf hakee tarvittavat luvat ja lupamenettely saattaa vaikuttaa hankkeen aikatauluun erityisesti vesiesteiden osalta.

Alustava kustannusarvio ja sen perusteet

Kokonaisurakan alustava kustannusarvio on 700.000 euroa, joka sisältää suunnitelman mukaiset kenttämuutokset sekä maanrakennustyöt, kastelujärjestelmän uudistuksen sekä Huiskalan harjoitusalueen perusparannuksen. Kustannusarvio perustuu kahdelta urakoitsijalta saatuihin kustannuslaskelmiin sekä yhdeltä kastelujärjestelmätoimittajalta saatuun kustannusarvioon.

Kustannusarvio pohjautuu tehtyihin suunnitelmiin ja niiden pohjalta valmisteltuihin alustaviin kustannuslaskelmiin.

Kustannusarvion laatiminen

Rakentamiseen tarvittavien maa- sekä kiviainesten määrät tarkentuvat sen mukaan kuinka paljon uusien bunkkereiden kaivamisesta syntyvää maa-ainesta pystytään rakentamisessa hyödyntämään. Vesiesteiden kaivamisesta syntyvän savimassan läjittämisratkaisut vaikuttavat myös urakan kustannuksiin. Myös vesisteiden reunaratkaisut vaikuttavat lopulliseen kustannusarvioon eikä näitä ole ollut mahdollista arvioida etukäteen.

Lopullinen kustannusarvio ja sitovat tarjoukset urakoitsijoilta saadaan kevään aikana. Urakan kokonaiskustannusten hallintaa ohjaa erityisesti yhdistyksen lainanmaksuvalmius ja tätä valmiutta organisaatio sekä yhdistyksen hallitus ovat arvioineet seuran toimintakyvyn kannalta varsin huolellisesti.

Rahoitus

Urakka rahoitetaan toiminnan normaaleista tuotoista saatavalla tulorahoituksella sekä Turun Seudun Osuuspankin kanssa neuvoteltavalla pitkäaikaisella pankkilainalla. Vuosikokoukselle tehtävän ehdotuksen mukaisesti yhdistyksen johto valtuutetaan neuvottelemaan enintään 500.000 euron suuruisesta pankkilainasta, jota nostetaan käyttöön tarpeen mukaan.

Kustannukset jakautuvat kahdelle eri tilikaudelle vuosille 2023 ja 2024. Tilikaudelle 2023 kohdistuvia kustannuksia arvioidaan syntyvän 450.000 euroa, josta 150.000 euroa maksetaan tulorahoituksesta syntyvillä kassavaroilla ja 300.000 euroa pankkilainalla.

Tilikaudelle 2024 kohdistuvia kustannuksia arvioidaan syntyvän 250.000 euroa, jotka alustavan suunnitelman mukaan katetaan 100.000 euron tulorahoituksella sekä 150.000 euron pankkilainalla. Vuoden 2024 talousarvio vahvistetaan saman vuoden vuosikokouksessa.

Edellä kuvattu kustannusten jakautuminen eri tilikausille on alustava arvio ja se voi poiketa merkittävästi toteutuneesta.
Hallituksen esitys kauden 2023 jäsen-, kausi- ja liittymismaksuiksi löytyy kotisivulta kokouskutsun liitteenä sekä Viheriö-lehdestä 1/2023.

Pankkilainan kustannukset on laskettu nykyisen korkotason mukaisesti, 12 kk Euribor + 2,15 % marginaali. Laina-aika on 7 vuotta ja tarvittaessa siihen on pankin kanssa neuvoteltavissa 10 vuoden maksuaika.

Hyväksynnät

Vuosikokouksen 2023 hyväksyttäväksi ehdotetaan:

  1. Päätetään projektin toteuttamisesta ehdotuksen mukaisesti
  2. Valtuutetaan hallitus ja toiminnanjohtaja nostamaan pankkilainaa ehdotuksen mukaisesti

Infotilaisuuden esitysmateriaali >>

Linkki Teams-tallenteeseen  >>